ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Hazai anyakönyvezési ügyek

Ügyleírás

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvi nyilvántartást a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1-2. vezeti (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.)

Illetékesség

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél lehet előterjeszteni.

Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Szükséges okiratok

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól: 

•    Apostille:  azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt  hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni. 

•    Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni. 

•    A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható. 

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.  

•    Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem: 

– A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

-Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

– Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.

– Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és a lakóhelyére vonatkozóan.

•    Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem: 

– Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

– A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

– A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza.

– A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

•    Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem: 

-Házassági anyakönyvi kivonat (mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása

– EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.

•    Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem: 

– Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása

– Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

– Családi állapot igazolására: 

Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, 

Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés határideje és díja

Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 3 nap 

Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével egy időben annak anyakönyvezését is kérelmezni kell. 

Külföldön született magyar állampolgárt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2. veszi nyilvántartásba (polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása) és gondoskodik a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáról is. 

Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi. 

Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai anyakönyvi Osztály 2. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi.