ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Telekadó

Eljárás tárgya:

Az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (telek) utáni telekadó.

A telekadó alanya:

Az telekadó alanya az a  magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén  a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alapja

A telek m2-ben számított alapterülete.

Az adó mértéke:

Az adó évi mértéke az adóalap figyelembevételével

               a)    beépítetlen, építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet után 0 Ft/m2;

               b)    I. övezetben a beépítetlen, építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után 3 Ft/m2.

                c)    II. övezetben a beépítetlen, építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után 50 Ft/m2,

A telekadó éves összege azonban nem lehet magasabb 7.000.- forintnál.

Adómentesség

Mentes az adó alól:

a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,

b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után,

c) a teleknek a rajta lévő építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.

 bekezdésében meghatározott része,

d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, és a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a c) pontban meghatározott mértéket meghaladja,

e)  az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védő (biztonsági) terület;

f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.  

Mentes az adó alól annak a teleknek a teljes területe, amelyen építmény áll, és utána építményadó kivetésére kerül sor.  

Mentes továbbá az adó alól

               a)   az építményadó kivetésével érintett belterületi ingatlan területéből a beépítésre szánt területek övezeti meghatározása szerint kialakítható legkisebb telekméret kétszeresének megfelelő terület,

               b)   a teleknek az a) pontban meghatározott telekméretet meghaladó területe is abban az esetben, ha a telek nem, vagy csak nyúlványos (nyeles) telekként osztható meg.

Bevallás:

Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, az adózás az adóbevallás megtételével veszi kezdetét, külön bejelentkezés nem szükséges. A bevallás alapján az adóhatóság írja elő határozatában a fizetési kötelezettséget.

A Megállapodás nyomtatvány felhasználásával az ingatlan tulajdonosai megállapodhatnak, hogy közülük egy tulajdonos teljesíti az építményadóval kapcsolatos kötelezettségeket (bevallás, változás jelentés, adófizetés…) Benyújtandó dokumentumok:

– bevallás

  (szükség esetén megállapodás)

Bevallási határidő: adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül (adóévet követő év január 15-ig)

Befizetési határidő: március 15. – I. félév, szeptember 15. – II. félév (évközi határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap)   Irányadó jogszabályok:  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;

az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény;

a helyi adókról szóló 4/2015. (I.30.). sz. rendelet.

Kapcsolódó önkormányzati számlaszám  11742056-15730600-10600292

Ügyintézési határidő:30 nap

Letölthető dokumentumok: