ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Helyi iparűzési adó

Eljárás tárgya:  

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény alapján helyi iparűzési adót vezethet be az önkormányzat az illetékességi területén gazdasági tevékenység végzése után. Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az adóköteles gazdasági tevékenység (termékelőállítás és/vagy szolgáltatás) gyakorlásának tényleges időbeni terjedelme az irányadó. Ideiglenes (alkalmi) jellegű tevékenység esetén az önkormányzat illetékességi területén való tartózkodás időtartamát kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni.

Az illetékes önkormányzathoz az adó alanyának be kell jelentkezni az iparűzési tevékenység megkezdésekor, majd évente adóbevallást kell benyújtani.

Adókötelezettség, az adó alanya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel  végzett vállalkozási tevékenység  (továbbiakban: iparűzési tevékenység. Az adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adó alanya a vállalkozó.

Az adó alapja:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározására a helyi adókról szóló törvény 38/A §-a tartalmaz előírásokat. A törvény szövege olvasható a www.magyarország.hu jogszabálykeresőjében az alábbi linken: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso Az adó mértéke:  

Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000.- Ft.   Mentesség, kedvezmény:  

A 2009. január 1. után bejelentkezett vállalkozók esetében mentes az iparűzési adófizetési kötelezettség alól az, akinek az adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.     Bejelentkezési határidő:  

Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített “Bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá” nyomtatványon kell teljesíteni.   Bevallási határidő:  

Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. Befizetési határidő:  

A vállalkozó adóelőleget félévi részeltekben fizet, március 15-ig az I. félévre, szeptember 15-ig a II. félévre.

(évközi határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap)

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi  iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

 Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig

fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.   Benyújtandó dokumentumok:  

– Az illetékes önkormányzati adóhatósághoz történő bejelentkezéskor az erre a célra rendszeresített, kitöltött nyomtatvány

– Bevallás esetén a kitöltött adott évre szóló bevallás-nyomtatvány a szükséges betétlapokkal   Irányadó jogszabályok:  

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;

az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény;

Gomba Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló  4/2015. (I.30.) sz. rendelete

Letölthető dokumentumok: