ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Építményadó

Építményadó

Eljárás tárgya:

Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény) utáni építményadó.

Az adó alapja

Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

A képviselő-testület az építményadó mértékének meghatározásakor a település közigazgatási területén belül a földrajzi elhelyezkedés alapján övezeteket jelöl ki az alábbiak szerint:

 a) I. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. §-ában meghatározott valamennyi övezet az 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH  hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület kivételével.

b) II. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH  hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület. 

(2)  Az adó évi mértéke a 6. §-ban meghatározott adóalap figyelembevételével

a)[5] az (1) bekezdés a) pontjával meghatározott I. övezetben 80 Ft/m2,

b) az (1) bekezdés b) pontjával meghatározott II. övezetben

ba)  a 20 malapterületet meg nem haladó nagyságú épület esetén 350 Ft/m2,

bb) a 20 m2 alapterületet meghaladó nagyságú épület esetén 7.000,- Ft és a 20 m2 fölötti alapterületrész után négyzetméterenként további 450,- Ft.

c) a 7. § (1) bekezdés b) pontjával meghatározott övezetben az adó évi mértéke nem haladhatja meg a 12.000,- Ft-ot .

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól

a)  a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,

b)  az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), a garázs, a fedett terasz, tornác, lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek teljes alapterülete.

Bejelentkezés építmény adó hatálya alá

Az adó alanya az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az év első napján az építmény tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Megállapodás nyomtatvány felhasználásával az ingatlan tulajdonosai megállapodhatnak, hogy közülük egy tulajdonos teljesíti az építményadóval kapcsolatos kötelezettségeket (bevallás, változás jelentés, adófizetés…)

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Építményadó bevallást minden egyes külön helyrajzi számon nyilvántartott épületről külön nyomtatványon kell készíteni.

A bevallás alapján az adóhatóság írja elő határozatában a fizetési kötelezettséget.

Építmény: az olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre.

Épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része. Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. 

Az építményadó alkalmazásában egy épület részének önálló adótárgyi minőségéhez elengedhetetlen, hogy az műszakilag elkülönített és külön bejárattal ellátott legyen. Az épület egy része műszakilag akkor elkülönített, ha az épületen belül van olyan helyiség vagy helyiségcsoport, amely az épület többi részétől (a környező helyiségcsoport(ok)tól) függetlenül – de az épület Htv. szerinti fogalmának minden elemét viselve – önálló funkció hordozására is alkalmas. A műszaki elkülönítettség tehát nem feltétlenül jár együtt például külön víz-, gáz-, villanyóra meglétével.

Az ingatlan állapotát (fajtáját) elsődlegesen az ingatlan-nyilvántartásban rögzített állapot alapján kell megállapítani. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási adatok ellentmondásosak, akkor a használatbavételi engedély, ennek hiányában a tényleges használat, használaton kívüli ingatlan esetében pedig az ingatlan fizikai paraméterei alapján kell azonosítani az ingatlan fajtáját.

Bevallási határidő: adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül (adóévet követő év január 15-ig)

Befizetési határidő: március 15. – I. félév, szeptember 15. – II. félév (évközi határozat esetén a véglegessé válást követő 15. nap) 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról.

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

Ügyintézési idő: 30 nap.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 
 
 
 
Kérelem benyújtása:
  • Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

oldalon található nyomtatványon a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

  • Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

Levélben postai úton (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

Személyesen az adóosztályon.

Elektronikusan https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-Papíron https://epapir.gov.hu

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége

  • Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
  • Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Kapcsolódó önkormányzati számlaszám

11742056-15730600-10600285

Letölthető dokumentumok: