ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Közterület használat engedélyezése

Eljárás tárgya:

Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet.

A közterület használatának szabályai?

Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet annak rendeltetésétől eltérően kívánja használni. Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell kérnie.A közterület-használat ideje lehet

 • állandó jellegű (határidő nélkül) vagy,
 • ideiglenes jellegű – meghatározott idejű, illetőleg a meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó.

Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épületvagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedélyt az építési engedély birtokában lehet kiadni.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét,
 • a közterület használat célját, időtartamát,
 • a közterület használat helyének és mértékének pontos meghatározását
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát
 • külön jogszabályban előírt illetéket.

Előzetes szakhatósági véleményt kell beszerezni

 • özút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az I. fokú útügyi hatóságtól,
 • özterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó ipari vállalkozói tevékenység folytatásához.

A vis maior esemény bekövetkezése miatt önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érintő közművek javítását, helyreállítását a közszolgáltató köteles a kárfelméréssel egyidőben a közterület tulajdonosának bejelenteni, mely alapján közterület-használati engedély kiadására kerül sor.

Az engedély meghatározott idő elteltéig, megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy visszavonásig érvényes. Meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett időtartama lejárta előtt, legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbító, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat átruházott hatáskörben a polgármester látja el.

A közterület-használati engedély megszűnik az engedélyben foglalt határidő elteltével, vagy visszavonással, illetve az közérdekből bármikor visszavonható.

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A község közigazgatási területén megállapított közterület-használati díjak az alábbiak:

MegnevezésÖsszeg
1közterületbe 10 cm-en túl benyúló
a)homlokzat, portál, kirakatszekrény1.700.- Ft/év
b)előtető1.700.- Ft/m2/év
c)ollós ponyvatetőingyenes
2árusító- és egyéb fülke1.700.-Ft/m2/hó
3mozgatható árusító állvány (Polgármester helykijelölése szerint, minimum egy hónap időtartamra adott engedélye alapján
a)első m21.600.- Ft/m2/hó
b)második m21.400.- Ft/m2/hó
c)harmadik és minden további m21.200.- Ft/m2/hó
4építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag-tárolás lakásépítésnél            (felújítás, javítás is) a közterület használatba-vételi engedély átvételétől számított 31. naptári naptól300.- Ft/m2/hó
5építési törmelék, sitt ömlesztett tárolása300.- Ft/m2/nap
6építési anyag tároló konténer500.- Ft/db/nap
7alkalmi és mozgó árusítás (Polgármester egyedi engedélye alapján, rendezvényhez kapcsolódóan, helykijelölés szerint)1.800.- Ft/m2/alkalom
8Üzleti célú művészeti/mutatványos tevékenység a Kenyeres-kertben  (eseti megállapodás szerint, de legalább ezzel a díjtétellel)24.000.- Ft/nap
9Vendéglátást/ kereskedelmi tevékenységet kiegészítő berendezések kihelyezése az üzlet elé 
a)2 m2-ig1.000.- Ft/m2/hó
b)harmadik és minden további m2800.- Ft/m2/hó
10fák és zöldterületek védelmét szolgáló tárgyakat elhelyezni, edényes élődísznövényt elhelyezniingyenes

Az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött kérelem nyomtatvány

Az eljárási illeték összege:

Az első fokú államigazgatási eljárásért 2.200.- forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Irányadó jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 
 • Gomba Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V.30.) sz.  rendelete

Ügyintézési határidő:    30 nap

Letölthető dokumentumok: